• 0 (342) 360 96 00

HEKİM HAKLARI

Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı:

Tıp eğitiminde yüksek teknolojinin tıptaki uygulama alanları ile tanışan bir hekimin iş yaşamında tanı ve tedavide söz konusu gelişmeleri yaşatmayı isteme hakkıdır. Hekim hastasını teknolojik açıdan daha ileri olan bir merkeze sevk edebilir.

 

Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı:

Hekim mesleğini uygularken yasal, politik, toplumsal, estetik ve ekonomik değerlerle çatışabilir. Bu çatışmayı çözümlerken hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı vardır.

 

Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı:

Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik özgürlüğün sağlanmasına engel olabilecek her türlü baskı girişimini reddetme hakkı vardır. Özellikle adli hekimlik alanında sorun çıkartabilen bu durumda hekim Cumhuriyet Savcılığına, Türk Tabipleri Birliğine, Dünya Hekimler Birliğine ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvurabilir.

 

Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı:

Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide, hekimler kendi de değerlerini savunabilirler. Bir hekim kendi değerlerine ters düşen uygulamalara zorlanmamalıdır.

 

Hekimin sağlığını koruma hakkı:

Hekimin mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkı vardır.

 

Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı:

Hekimlerin yaptıkları ağır mesleki bilgi, yoğun emek gerektiren ve riskli olan hizmetlerinin karşılığı ödenmelidir.

 

Hekimin hastayı reddetme hakkı:

Hasta-hekim ilişkisinin temeli karşılıklı güvendir. Hekimin kendisine güven duymayan hastayı reddetme hakkı vardır.

 

Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı:

Hekimlerin çalıştıkları kurumlarda ve yaşadıkları ülkede yönetsel süreçlerde etkili olma ve sağlıkla ilgili hazırlanan mevzuatta görüş bildirme hakkı vardır.

 

Hekimin danışma hakkı:

Hekimin gereksinim duyduğu anda danışmaya hakkı olmalıdır. Bu danışmanlık süreci, tanı ve tedavi sorunları için olduğu kadar, etik sorunlar için de söz konusu olabilir. Her hekimin, etik karar verirken yetersiz kaldığı durumlarda bir klinik etik uzmanından danışmanlık istemeye hakkı vardır.

 

İyileşme garantisi vermeme hakkı:

Hekim başladığı tedaviyi sonuçlandırır, eksikleri tamamlar, hastayı iyileşinceye kadar takip eder. Fakat hekimin hastanın tamamen iyileşeceğini söylemeye hakkı yoktur. Hasta da hekimden böyle bir söz talep edemez.

 

Yeterli zaman ayırma hakkı:

Hekimden hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi bir şekilde kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgileri verebilmesi için, yeterli zaman isteme hakkı vardır.

 

Tanıklıktan çekilme hakkı:

Hekimin, hukuk davalarında, meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı vardır.

 

Tedavi yöntemini seçme hakkı:

Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise, hekim bunlardan dilediğini seçmeye özgürdür.